Loading

כתובה חילונית -כתובה מעוצבת

 כתובה חילונית מול כתובה דתית

ייחודו של טקס חתונה חילוני וכתובה חילונית היא הגמישות הרבה המתאפשרת לבני הזוג לבחור את אותם אלמנטים שמייצגים אותם באופן הטוב ביותר. על פי רב, כתובה חילונית מתאפיינת בהדדיות ושוויוניות החסרות בכתובה דתית. על פי הכתובה היהודית הדתית, הבעל למעשה רוכש את הכלה מידי אביה ובכתובה עצמה מפורט הסכום תמורתו הכלה נרכשה. בנוסף מפורטים הסכומים להם הבעל (בלבד) מתחייב לתת לאשה במקרה של גירושין או מוות, והסכום ששייך לאישה בלבד – הנדוניה – שאליו מקבל הבעל גישה חלקית. גם לכתובה דתית אין היום סמכות משפטית עליונה. דיני ירושה והסדרי ממון תופסים את המקום המשפטי של הכתובה ובמקרים רבים כחלק מהסדר הנישואין נחתם ויתור על הנאמר בכתובה.

כתובות רפורמיות וחילוניות מעבירות את הדגש מהפן הכספי-משפטי לפן הצהרת הכוונות לגבי החיים המשותפים. הצהרת אהבה והדדיות, שוויוניות והתחייבויות הדדיות אישיות, לאו דווקא משפטיות, המייחדות את בני הזוג. לכתובה מעוצבת ומנוסחת כהלכה יש משמעות עמוקה לא רק בייצוג הקשר בין בני הזוג אלא קבלת הקשר הזה על ידי המשפחה, החברים והקהילה.

תמיכה